Karasu'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Karasu'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

TMMOB-İMO İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Semih Uçar, İstanbul Küçükçekmece’de 1 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bina çökmesinden ders alınması gerektiğini belirterek, "Yapısal tadilatlar denetlenmeli, yapı stokunun iyileştirmesi için harekete geçilmeli" dedi.

Semih Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, binanın deprem gibi herhangi bir etkiye ve zorlama olmadan kendiliğinden çöktüğüne işaret ederek, "Küçükçekmece Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada binanın 1988 yılında iki katlı olarak inşa edildiği, sonradan iki katın daha kaçak olarak ilave edildiği ve dört katlı hale getirildiği ifade edilmiştir. Bu açıklamalar da olayın vahametini ortaya koymaktadır" dedi.

TMMOB-İMO İnşaat Mühendisleri Odası'nın yıllardır bu konuda yetkilileri uyarıp, halkı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalıştığını ifade eden Uçar, şunları söyledi:

"Mevzuat ve uygulamadaki eksiklikler hem mevcut yapıların güvenli hale getirilmesine hem de yeni yapıların güvenli olarak inşa edilmesine engel olmaktadır. Yanlış kentleşme politikaları, imar afları, kaçak ve sağlıksız yapılaşmaya göz yumulması, yapı denetim sistemi sorunları vatandaşları yeterli düzeyde mühendislik ve mimarlık hizmetleri almamış güvenli olmayan yapılarda yaşamaya mahkûm bırakmaktadır.

Binaların tasarım, yapım ve denetim süreçlerinde olduğu gibi, kullanım ve tadilat süreçlerinde de yeterli mühendislik hizmetlerini alması, bu süreçlerin her aşamasının ilgili kurumlar tarafından kamusal bir sorumluluk anlayışıyla izlenmesi ve denetlenmesi birincil önceliğimiz olmalıdır."

MÜHENDİSLERİN YÖNETİM VE DENETİMİ

        "Yapılar, çevresel etkiler ve kullanım amacına yönelik yük kabulleri altında inşaat mühendisliği normlarına göre hazırlanan tasarım projelerine uygun şekilde mühendislerin yönetiminde ve denetiminde inşa edilmelidir. Yapım aşamasında şantiyede tam zamanlı görev yapan şantiye şefinin yapının tekniğe ve projesine uygun olarak inşa edilmesinde önemi büyüktür. Meslek odamız uzun süredir şantiye şefliği konusuyla ilgili mevzuat eksikliklerini ilgili bakanlık ve kamuoyu ile paylaşmakta ve sorunlara dikkat çekmektedir. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Aynı şekilde artık amaca ve ihtiyaca tam olarak hizmet edemeyen yapı denetim sistemi de yeniden düzenlenmelidir. Aksi takdirde bu şekilde yapılan binalarla güvenli olmayan yapı stokuna yenileri eklenmeye devam etmektedir."

YAPILARA KİMLİK BELGESİ        

"Binalarda kullanım aşamasında tasarım projesi kabullerinin dışına çıkacak yükleme, kullanım veya taşıyıcı sistem değişiklikleri yapılmamalıdır. Kamusal otorite olan belediyeler bu konuyu çok sıkı denetlemelidir. Binanın servis ömrü boyunca güvenli kaldığı takip edilmeli, yapı sağlığının izlenmesi için kimlik belgesi oluşturulmalıdır.

 Küçükçekmece’de yaşanan olay İstanbul’un ve Marmara Bölgesinin beklediği depremin etkileri düşünüldüğünde mikro boyutta kalmaktadır. Depremi bekleyen İstanbul’da ve Marmara Bölgesinde mevcut yapı stoku güvenlik durumunun belirlenmesi için gerekli çalışmalar başlatılmalı, başlatılmış olanlar hızlandırılmalıdır. Kentsel Dönüşüm adı altında herhangi bir veriye, plana, programa dayanmayan uygulamalar tekil olarak bazı binaları güvenli hale getirse de İstanbul’u ve tüm Marmara Bölgesini deprem ve diğer afetlere daha hazır hale getirmemekte, hatta bazı yerlerde altyapı yetersizliğine, imar ve dolayısıyla nüfus artışına neden olarak kentsel riskleri artırmaktadır. Marmara Bölgesi gibi nüfusun ve yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgenin yapı stoku sağlığının iyileştirilmesi rasgele seçilmiş binaların yıkılıp, yenilenmesiyle gerçekleştirilemez. Yerel ve merkezi yönetimler arasındaki yetki kargaşası ortadan kaldırılmalı, gündelik siyasi hesaplarla birbirlerinden bağımsız çalışma anlayışına son verilmeli, üniversitelerle, meslek kuruluşlarıyla, uzman kurumlarla iş birliği yapılmalı ve kentlerimizde daha güvenli, daha sağlıklı bir yaşamın inşa edilebilmesi için toplumsal seferberlik başlatılmalı, bu amaçla kamu kaynakları öncelikleri dikkate alan plan ve programlara dayanarak değerlendirilmeli ve yönlendirilmelidir."

 

Editör: Haber Merkezi